menu close
Book now

Privacyverklaring

Bernardus

Bernardus hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bernardus legt de persoonsgegevens vast van alle members, medewerkers en onze leveranciers. Wij maken ook gebruik van een website, Social Media, waaronder Linkedin, Facebook, Instagram en Twitter en een nieuwsbrief programma genaamd Spotler.

Wij waarborgen je privacy en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Bernardus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij je voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.
 • Wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of verkregen, of een doel dat hiermee verenigbaar is. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij enkel persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, indien dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bernardus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij kwalificeren namelijk als verwerkingsverantwoordelijke. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van members, klanten of leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voeren en bijhouden van de vereiste memberadministratie in het Golf Management Systeem;
 • Het indelen in de juiste lidmaatschapscategorie (Corporate Member, Private Member, Business Member en Day Member);
 • Het verwerken van wedstrijdgegevens en -uitslagen en het bijhouden van de handicapregistratie in Golf Genius;
 • Informatieverstrekking over de starttijd;
 • Gegevensuitwisseling met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ten behoeve van het lidmaatschap van de NGF;
 • Het opnemen in de financiële administratie, waaronder het boekhoudprogramma Exact;
 • Informatieverstrekking over- en uitnodigingen voor wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en het versturen van facturen;
 • Onze nieuwsbrief is bedoeld om je op de hoogte te houden van evenementen, initiatieven, diensten en producten van de Bernardus brand.
 • Het uitvoering geven aan een (lidmaatschaps)overeenkomst en de door Bernardus geleverde diensten, zoals lodge overnachtingen, het verzorgen van (zakelijke) events en gebruik van gym/massage)faciliteiten;
 • Het bijhouden van statistieken van de member met betrekking tot golfprestaties en ten behoeve van een optimale baanverdeling;
 • Het bieden van toegang aan partners en/of kinderen van de members;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen inzake het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Bernardus kan persoonsgegevens ook doorgeven aan autoriteiten om zijn rechten en eigendommen te beschermen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Bernardus de volgende (persoons)gegevens vragen:

 • Voornaam en voorletters, tussenvoegsel en achternaam;
 • Meisjesnaam
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(s) vast en mobiel;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • NGF-nummer;
 • Nationaliteit
 • WHS-handicap;
 • Pasfoto;
 • Bedrijfsnaam;
 • Naam partner en kinderen (onder 24);
 • Creditcard- of bankgegevens;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een (lidmaatschaps)overeenkomst, toestemming of een gerechtvaardigd belang . Voor de verwerking van deze gegevens maakt Bernardus gebruik van het Golf Management Systeem.

Het is mogelijk dat Bernardus tijdens trainingen, evenementen, wedstrijden en toernooien foto- en beeldmateriaal maakt, waarop members eventueel herkenbaar in beeld kunnen komen. Deze verwerking zal gebaseerd worden op jouw toestemming daartoe, of op een gerechtvaardigd belang van Bernardus, zoals om verslag te kunnen doen van deze events en om te kunnen adverteren voor nieuwe events. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen.

Om de veiligheid van de bezoekers van Bernardus te kunnen waarborgen, maakt Bernardus gebruik van camerabeelden. Hiertoe bestaat een gerechtvaardigd belang van Bernardus vanwege het hiervoor omschreven doel. U kunt dus, als u Bernardus bezoekt, worden gefilmd. Dit wordt duidelijk aangegeven op het terrein. Deze camerabeelden worden maximaal vier weken na het maken van de betreffende opname bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Om members een optimale speelervaring te kunnen bieden, maakt Bernardus gebruik van Tagmarshal (www.tagmarshal.com), een gerenommeerd systeem dat op toonaangevende golfbanen wordt gebruikt. Members kunnen gebruik maken van een ‘Tagmarshal device’, waarmee inzichtelijk wordt waar members zich bevinden op de golfbaan zodat Bernardus kan nagaan waar een member, die een bestelling heeft geplaatst zich bevindt en deze dan direct naar de juiste persoon brengen. Tevens kan op den duur de doorstroming in de baan worden bevorderd om zo onnodig wachten te voorkomen. Met de niet-geanonimiseerde statistieken die we verzamelen, kunnen we onze diensten verbeteren ten behoeve van onze members. De verzamelde gegevens kunnen permanent worden opgeslagen en onder een pseudoniem worden geanalyseerd. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is toestemming van de betrokkene en een gerechtvaardigd belang van Bernardus. Je hebt altijd recht om hier bezwaar tegen te maken. Hiervoor verwijzen we naar het kopje “Rechten omtrent gegevens”.

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De uitwisseling van de vereiste (handicap)gegevens met de NGF;
 • Communicatie naar members en deelnemers aan toernooien via SMS en Social Media, zoals Facebook, Instagram en Twitter
 • Reserveringen bij Noble Kitchen en de (gym/massage)faciliteiten op Bernardus;
 • Reserveringen bij Bernardus Lodge;
 • Het gebruik van het Tagmarshal systeem;
 • Het gebruik van clouddiensten van alle data via Golf Genius.

Indien deze derde partijen enkel op onze instructie persoonsgegevens verwerken, sluiten wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Wij maken hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Indien sommige partijen buiten de Europese Unie zijn gevestigd, is de doorgifte van persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie , zijn er passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen, of voldoet de doorgifte aan een van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 49 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Je kunt te allen tijde inzage krijgen in deze waarborgen door ons daartoe een e-mail te sturen.

Bewaartermijn

Bernardus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Zo zullen wij de gegevens van oud-members na hun uitschrijving na twee jaar verwijderen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bernardus van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Bernardus medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens.

Cookies
Wanneer je de website gebruikt, kan het gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van je bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar je zocht en die je inkeek. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de website beter af te stemmen op jouw specifieke belangstelling en wensen.

In dit kader plaatsen wij diverse cookies van de Google Analytics-dienst van Google om inzage te krijgen in bepaalde gegevens over je bezoek op de website. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Het kan ook voorkomen dat deze cookies een unieke ID aan jouw bezoek koppelen. Op deze manier kan Bernardus de communicatie van de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Meer specifiek plaatst Bernardus de volgende analytische of tracking-cookies


Naam cookie

Doeleinde

Duur

_ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat_UA-125314608-1

Gebruikt om de verzoeksnelheid van de website te vertragen.

1 dag

_gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van de advertenties op de website.

3 maanden

_gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

24 uur

Bernardus zal de noodzakelijke toestemming voor het uitlezen van deze cookies voorafgaand aan de plaatsing van deze cookies door middel van een cookiebanner vragen.

Je kunt te allen tijde via de instellingen van je browser aangeven automatisch cookies te willen weigeren of te verwijderen.

Rechten omtrent gegevens

Je hebt het recht om inzage te verzoeken van de persoonsgegevens die door of namens Bernardus worden verwerkt. Je hebt daarnaast het recht om een verzoek in te dienen tot correctie en onder bepaalde omstandigheden, tot verwijdering van je gegevens

Als member heb je inzage in jouw persoonsgegevens via een persoonlijke inlogcode. Je kunt zelf zorgdragen voor de juistheid van jouw gegevens.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan je zelf of in opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wij zullen uiterlijk binnen één maand reageren op je verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan kunnen we deze termijn nog eens met twee maanden verlengen, waarover we je ook zullen informeren. Als wij jouw verzoek om welke reden dan ook afwijzen, wijzen wij je op deze redenen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.


Contactgegevens:
Bernardus Golf
Deutersestraat 39D
5266 AW Cromvoirt
073 – 203 41 41
info@bernardus.com