menu close

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bernardus Golf

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met betrekking tot Membership van Bernardus Golf tussen Bernardus en haar Corporate Members, Business Members, Day Members en Private Members.
 • 1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • 1.3 Indien Bernardus niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden (heeft) verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bernardus in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • 1.4 Bernardus behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2 Definities

De in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd:

 • Bernardus: De exploitant van Bernardus Golf, Cromvoirts Landgoed Exploitatie B.V., mede handelende onder de naam ‘Bernardus Golf’, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66500389, gevestigd te ‘s - Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5266 AW) Cromvoirt (Gemeente Vught) aan de Deutersestraat 37.
 • Bernardus Golf: De 18 holes, met clubhuis, driving range en andere faciliteiten gelegen in Cromvoirt (Gemeente Vught) aan de Deutersestraat.
 • Business Member: Een partij die namens een onderneming of andere commerciële partij een Overeenkomst Business Membership is aangegaan met Bernardus.
 • Corporate Member: Een onderneming of andere commerciële partij die een Overeenkomst Corporate Membership is aangegaan met Bernardus.
 • Day Member: Een natuurlijk persoon die voor één dag een Overeenkomst is aangegaan met Bernardus.
 • Day Membership: De Vergoeding die een Member betaalt voor het gebruik maken van de faciliteiten van Bernardus voor één dag.
 • Membership: Het lidmaatschap van Bernardus Golf welke het recht geeft op het gebruik maken van bepaalde faciliteiten, welk recht in een separate overeenkomst tussen Member en Bernardus worden overeengekomen.
 • Member: Een Corporate Member, een Business Member, een Private Member of een Day Member.
 • Private Member: Een natuurlijk persoon die een Overeenkomst Private Membership is aangegaan met Bernardus.
 • Vergoeding: De jaarlijkse of eenmalige vergoeding die Member aan Bernardus betaalt voor het Membership.

Artikel 3 Duur en beëindiging Membership

 • 3.1 Het Membership vangt aan direct na ondertekening van de Overeenkomst door de Member en Bernardus, of – indien de Overeenkomst op een toekomstige datum in gaat – de desbetreffende toekomstige datum.
 • 3.2 Het Membership eindigt automatisch op de laatste dag van de periode waarvoor tussen Member en Bernardus een Overeenkomst is aangegaan.
 • 3.3 In afwijking van artikel 3.1 en 3.2 vangt het Membership van een Day Member aan op de dag waarvoor het Day Membership is betaald en eindigt deze om 23.59u op diezelfde dag.
 • 3.4 Een Overeenkomst kan niet tussentijds door een Member beëindigd worden. Bernardus kan het Membership slechts tussentijds beëindigen indien een Member zich niet houdt aan een van toepassing zijnde huishoudelijke reglement of aan belangrijke instructies van personeel van Bernardus, dan wel op grond van hetgeen is opgenomen in de Membership overeenkomst tussen de Member en Bernardus.
 • 3.5 Het Membership is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4 Vergoeding en facturatie

 • 4.1 Member is voor haar Membership een Vergoeding verschuldigd.
 • 4.2 Members krijgen een factuur toegestuurd welke zij vooraf per bank zullen betalen. Facturen die per reguliere post of e-mail worden verzonden dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Facturen die worden uitgereikt dienen ter plekke te worden betaald.
 • 4.3 Wanneer een Member gebruik maakt van aanvullende diensten van Bernardus Golf, of producten koopt die geen onderdeel uitmaken van het Membership (bijvoorbeeld eten en drinken) is zij daar een additionele vergoeding voor verschuldigd. Afhankelijk van het type product of dienst zal deze direct of achteraf per factuur betaald dienen te worden.
 • 4.4 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, dan is Member van rechtswege in verzuim. Member is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Member in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Eventuele buitengerechtelijke kosten zullen ook volledig aan Member worden doorbelast.
 • 4.5 Niettegenstaande het vorenstaande is Bernardus gerechtigd het Membership op te schorten of te beëindigen bij niet (tijdig) betalen van het Membership. Dit ontslaat Member op geen enkele wijze van haar betalingsverplichting.
 • 4.6 Betalingen worden eerst in mindering gebracht op eventuele kosten, vervolgens op eventuele rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom.

Artikel 5 Annulering en no - show

5.1 Bij annulering van alle golf reserveringen zal het navolgende gelden, tot 48 uur van tevoren kosteloos. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip, is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen. In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de totale reserveringswaarde te betalen.

Artikel 6 Gegevens Members en privacy

 • 6.1 Alle door de Member opgegeven persoons-, bedrijfs- en transactiegegevens worden vastgelegd in de interne database van Bernardus. Member verklaart bij deze hiermee akkoord te zijn. De gegevens worden gebruikt voor het Membership. Indien u graag op de hoogte gehouden wordt van onze activiteiten kunt u hier toestemming voor geven middels een opt-in.
 • 6.2 Member zal een wijziging van haar gegevens zo spoedig mogelijk aan Bernardus kenbaar maken zodat dit in de database kan worden aangepast. Dit kan schriftelijk naar Deutersestraat 39D, 5266 AW, Cromvoirt of per e-mail naar info@bernardus.com.

Artikel 7 Speelrecht, huishoudelijk reglement en klachten

 • 7.1 Member dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.
 • 7.2 Voordat u gebruik maakt van uw gereserveerde starttijd verzoeken wij u zich te melden en in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan. Bij ernstige inbreuk op de baanregels is Bernardus gerechtigd tot het nemen van maatregelen en sancties. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan.
 • 7.3 Member is verplicht instructies van het personeel en Marshals van Bernardus op te volgen.
 • 7.4. Er kunnen aanvullende regels gelden, dezes regels zullen dan separaat kenbaar worden gemaakt.
 • 7.4 Bernardus Golf is 7 dagen per week geopend behoudens het volgende:
  • 7.4.1 Bernardus Golf is eenmaal per week vanaf 10.00 uur geopend in verband met regulier onderhoud aan de baan.
  • 7.4.2 Bernardus Golf is een aantal dagen per jaar volledig gesloten in verband met groot onderhoud aan de baan.
  • 7.4.3 In geval van vorst of overmacht is de baan gesloten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • 8.1 Het betreden van Bernardus Golf en het gebruik maken van de faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Bernardus is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel tijdens het verblijf tenzij sprake is van opzet of grove schuld van (medewerkers van) Bernardus.
 • 8.2 Bernardus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Member verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 8.3 Indien Bernardus aansprakelijk wordt gesteld, dan wordt deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot hetgeen onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bernardus wordt gedekt.
 • 8.4 Bernardus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 8.5 Schade door u gemaakt, dient te allen tijde bij Bernardus Golf gemeld te worden.
 • 8.6 Schade door u gemaakt door roekeloos gedrag of vandalisme brengen we bij u in rekening.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Partijen die verband houden met deze Overeenkomst of haar uitvoering zullen worden berecht door de ter zake competente rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden